Posts tagged “Istorija

Alaus triūbytojų giesmelė

Bevartant 1939 metų Lietuvos laikraščius galima rasti štai tokių Lietuvos gyvenimo atspindžių. Kaip bebūtų, iš tikrųjų šį eilėraštuką galima pritaikyti ir šių laikų ištroškusiems smaguriautojams. Žodis žodin.


Blaivybė ar kultūringas gėrimas?

Yra du, vienas kitą neigiantys, kovos su alkoholiu metodai. Pirmas – tai kova už blaivybę. Tuo užsiima mokslas, vadinamas sobriologija (sobrio lot. – išblaivyti) – mokslas apie blaivybę. Yra ir kitas metodas, kuris vadinamas kova su girtuoklyste ir alkoholizmu. Dar kitaip jis vadinamas kultūringo ir saikingo alkoholio vartojimo teorija. Aiškinomės, iš kur kilo blaivybės teorija. Blaivybę propagavo žymiausi Rusijos mokslininkai, rašytojai ir mąstytojai – F. Dostojevskis, L. Tolstojus, akademikai Pavlov, Bechterev, Uglov.

(daugiau…)


Gražūs žodžiai apie Švediją

Važinėdamas po Žuvėdiją negalėjo atsistebėti jos gyventojų apšvietimu, rūpestingumu ir gerove.
O vienok reikia pripažinti, jog nevisada teip buvo Žuvėdijoje, kaip šiandien. Dar pirm 50 metų, didžiai išplatinusi girtuoklystę tą akmeninį kraštą buvo visai sužudžiusi. Atsirado tada žmonės garbingi, mylintys savo tautą ir trokštantys jos dvasiško ir medegiško pagerinimo. Nesulaikė jų visokios kliūtys, nekurios buvo taip didelės, jog anot vieno iš 1895 blaivininkų suvažiavimo Kristianijoje dalyvių, girtuoklystės išnaikinimas pasirodė sunkus, kaip kad būtų kas norėjęs visas Norvegijos uolas rankomis nukasti.

Girtuoklystė ir blaivystė, Kaunas 1906

Gaila, kad hedonistai tolerastai, šitą vikingų kraštą pavertė afrika…